preload

Marius Gogescu

Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice in perioada iunie 2007 – ianuarie 2009:
- organizarea şi conducerea activităţii Autorităţii;
- coordonarea şi controlarea aplicării actelor normative emise potrivit legii în domeniul achiziţiilor publice;
- iniţierea şi avizarea proiectelor de acte normative, care pot avea impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
- reprezintarea intereselor instituţiei şi ale României în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în conformitate cu acordurile, convenţiile şi tratatele la care România este parte, contribuind la urmărirea şi controlul aplicării acestora;
- coordonarea şi urmărirea elaborării şi implementării de politici şi strategii în domeniul achiziţiilor publice;
- colaborarea cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului care îşi desfăşoara activitatea în domeniul achiziţiilor publice;
- participarea, în calitate de invitat, la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului;
- participarea la negocierile Comisiei Europene cu celelalte state semnatare în vederea revizuirii Acordului pentru Achiziţii Guvernamentale (GPA-1994), încheiat sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului - Geneva – 2007-2008;
- participarea, în calitate de expert, la lucrările Comitetului Consultativ pentru pieţe publice de achiziții al Comisiei Europene-Directoratul General Piață Internă și Servicii –2007-2008;

Expert TAIEX al Comisiei Europene în domeniul achiziţiilor publice şi participarea, în această calitate, la seminariile şi workshop-urile organizate de aceasta în Albania, Muntenegru şi Rusia.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, B-dul Dinicu Golescu nr.38, et.4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Administraţie publică centrală – sistemul achiziţiilor publice

Director – Autoritatea de Control a Guvernului/Departamentul de Control al Guvernului, Direcţia de sinteză, evaluare şi avizare, in perioada iunie 2005 - iunie 2007:
- analizarea şi avizarea din puncte de vedere al legalităţii a tematicilor si obiectivelor controalele dispuse, precum şi a actelor de control întocmite, în special cele care vizau proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante;
- elaborarea metodologia întocmirii rapoartelor de control, a informărilor şi a sintezelor întocmite de celelalte direcţii din cadrul Autorităţii;
- iniţierea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul controlului
- înaintarea de propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control potrivit reglementărilor Uniunii Europene;
- întocmirea şi prezentarea punctelor de vedere, opinii şi aprecieri privind legalitatea unor propuneri, iniţiative şi măsuri de natură să producă consecinţe juridice în domeniul achizițiilor publice;
- colaborarea în cadrul consiliilor sau comitetelor interministeriale cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu celelalte instituţii publice, în vederea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor specifice activităţii desfăşurate;
- urmărirea implementării politicilor şi strategiilor în domeniul controlului.

Cancelaria Primului – Ministru, Autoritatea de Control a Guvernului, str.Vasile Contra nr.16, sector 2, Bucureşti
Administraţie publică centrală – control administrativ intern.